plik
regulamin
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Napisz do nas

Rak-Inter Services
Katarzyna Rak
ul. Kołłątaja 13
63-900 Rawicz - Masłowo

tel kom. +48 695 426 136
email: kamarak@poczta.onet.pl

Oświadczam, że akceptuje oraz zapoznałem się z regulaminem witryny

Oświadczam, że akceptuje oraz zapoznałem się z regulaminem witryny

Oświadczam, że akceptuje oraz zapoznałem się z regulaminem witryny

Regulamin

Tłumaczenia niderlandzkiego, Tłumaczenia flamandzkiego, Tłumaczenia holenderskiego, Tłumaczenia belgijskiego, Tłumaczenia niemieckiego. Tłumacz przysięgły holenderskiego, tłumaczenia dokumentów

Regulamin

Zasady współpracy i składania oraz przyjmowania zleceń
Wykonawcą usługi jest firma Rak Interservises S.C. Katarzyna Rak Maciej Rak.
Przed realizacją zlecenia klient zobowiązany jest do potwierdzenia zlecenia wybraną drogą
komunikacji, mailową lub inną ( inną czytaj: np. Messenger i inne media, telefon, poczta ).
Zleceniodawca jest zobowiązany do przesłania danych do faktury w terminie wykonania
zlecenia. Jest on też zobowiązany do zapłaty w terminie realizacji zlecenia zgodnie z
wystawioną fakturą. Brak zapłaty w wyznaczonym zaakceptowanym terminie skutkuje
naliczeniem ustawowych odsetek.

Wycena i płatności
W niektórych przypadkach, w szczególności przy dużych zleceniach, zastrzegam sobie prawo
do pobrania zaliczki w formie przedpłaty w wysokości 50% przed przystąpieniem do
tłumaczenia tekstu, a także, w niektórych przypadkach biuro zastrzega sobie prawo do
odmowy przyjęcia zlecenia, w szczególności z powodu braku czytelności materiałów
dostarczonych do tłumaczenia, niedyspozycyjności tłumacza lub też z innych przyczyn.
Koszt tłumaczenia jest wyliczany wg stron przeliczeniowych. Strona przeliczeniowa w
tłumaczeniach zwykłych wynosi 1600 znaków ze spacjami, a w tłumaczeniach przysięgłych i
uwierzytelnieniach tekstu 1125 znaków ze spacjami lub wg czasu trwania tłumaczenia
ustnego. W przypadku tłumaczeń nieuwierzytelnionych objętość tłumaczenia jest zaokrąglana
w górę do 0,5 strony standardowej, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych – do 1 strony
standardowej.
Na życzenie Zleceniodawcy WYKONAWCA może wykonać więcej egzemplarzy
tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia.
Do stawki netto doliczany jest podatek VAT. Klient płaci za zlecenie cenę określoną jako
kwota do zapłaty brutto.
Płatność za wykonane tłumaczenie jest dokonywana na podstawie faktury wystawionej przez
wykonawcę. Zleceniodawca dokonuje płatności gotówką lub przelewem na numer rachunku
podany na fakturze. O ile nie określono inaczej podstawowy termin płatności wynosi 7 dni od
daty wystawienia faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności wykonawca nalicza
ustawowe odsetki.
Termin realizacji zlecenia jest ustalany przez obie strony, przez Klienta i wykonawcę. Usługi
ekspresowe są odpowiednio droższe. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak
dostarczenia tłumaczenia z przyczyn od niego niezależnych (awarie Internetu, opóźnienia
kuriera, poczty, itp).

W przypadku tłumaczeń pisemnych Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie
w dowolnym momencie. Zleceniodawca zobowiązany jest jednak zapłacić za część
tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.
Poufność
Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku
z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów.
Reklamacje
Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi w terminie do 7 dni od daty
wykonania. Reklamacja musi być uzasadniona i złożona w formie pisemnej.
W przypadku uznania reklamacji za słuszną wykonujemy nieodpłatnie weryfikację
tłumaczenia lub udzielamy Zleceniodawcy rabatu.
Nie przyjmujemy reklamacji do tłumaczeń wykonywanych w terminach express i super
express i zastrzegamy sobie prawo do dokonywania korekt.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego
1994r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

 

Ochrona danych osobowych

Rak Interservises, S.C.. Katarzyna Rak  Maciej Rak dba o ochronę Twoich danych osobowych, w związku z czym, zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu- w celu realizacji oczekiwań Pani/Pana odnośnie uzyskania referencji naszej spółki.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rak Interservices s.c. Katarzyna Rak, Maciej Rak z siedzibą w Masłowie,  ul. Kołłątaja 13, 63-00 Rawicz w celu uzyskania odpowiedzi na zawarte w formularzu pytania.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Rak Interservices s.c. Katarzyna Rak, Maciej Rak informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rak Interservices s.c. Katarzyna Rak, Maciej Rak.2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb kontaktowych w celu:a) sporządzenia wyceny usługi w zakresie objętym treścią – wpisaną w niniejszym formularzu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia,b) wykonania tłumaczenia- na podstawie art. 6 ist. 1 lit. b) w/w Rozporządzenia, jeśli oferta zostanie przez Panią/Pana zaakceptowana.3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przedstawienia oferty, tj. przez okres 12 miesięcy, a w przypadku zaakceptowania oferty i wykonania tłumaczenia przez okres 6 lat.4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: kamarak@poczta.onet.pl

Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania

 

Tłumaczenia-
Niderlandzkiego.pl